Harlingen-Terschelling Roeirace
 
Welkom bij de HARLINGEN-TERSCHELLING ROEIRACE

Harlingen-Terschelling Roeirace

HT 2016 Mededeling 18 (20160517)

De uitslag van de HT2016 is herzien. De toetsing van de uitslag is nogmaals gedaan door de rekencommissie voor de HT-Roeirace en zij hebben er een externe persoon van de zeevaartschool Willem Barentsz bijgehaald onder het motto drie personen met vakkennis zien meer als twee personen wat betreft deze complexe materie met stroomberekening. We hebben nu een duidelijke en transparante definitieve uitslag. Er is een uitleg over de herberekening. De herziene uitslagen vindt u in het menu onder de keuze " Herziene uitslag HT2016 en uitleg" Het HT-Roeirace bestuur vraagt de roeiteams onderling zelf de bekers te ruilen. Iedereen veel succes met de rest van het roeiseizoen!    

HT 2016 Mededeling 17 (20160510)

Het is mogelijk T-shirts en Hoodies van de HT2016 na te bestellen!

Zie hiervoor de menukeuze 'Nabestelling T-shirts en Hoodies 2016 op www.htroeien.nl

HT 2016 Mededeling 16 (20160705)

De voorlopige uitslagen van de HT2016 vindt u via de menukeuze links!

HT 2016 Mededeling 15 (20160305)

Gedragsregels Volgschepen HT 2016

Regels bij aankomst volgschepen

Stremming Haven Harlingen

 De Nieuwe Willemshaven / Vluchthaven wordt gestremd vanaf 11.00 tot 12.30u. Volgschepen moeten voor die tijd de haven verlaten of wachten tot na de stremming.

De Havenmond / Voorhaven wordt gestremd vanaf 11.00 tot 12.30u.                

 De veerboten hebben hiervoor ontheffing en varen onder begeleiding door de Voorhaven. Zo nodig wordt hiervoor de startprocedure onderbroken. Dit wordt afgestemd tussen m.s. Terschelling (wedstrijdleiding) en de Verkeerspost.

Politie en RWS handhaven de stremming voor inkomende scheepvaart voor de havenmond. In de haven, ter hoogte van de Sassteiger / Blauwe Kop wordt de stremming gehandhaafd door een r.i.b. van de Politie te water  i.s.m. de Havendienst. Alleen de Verkeerspost is bevoegd ontheffing van de stremming te verlenen en informeert hierover de handhavende vaartuigen.

Regels aankomst volgschepen in de haven van Harlingen

Volgschepen krijgen bij aankomst een ligplaats toegewezen door de Havendienst via VHF kanaal 11. Sloepen moeten worden verzameld in de Vluchthaven en mogen niet langszij het volgschip afmeren, zodat andere volgschepen langszij kunnen komen.

Vertrek volgschepen en overige scheepvaart Nieuwe Willemshaven en Vluchthaven op vrijdag 6 mei

Volgschepen in de Nieuwe Willemshaven en Vluchthaven moeten voor 11.00u deze havens hebben verlaten. Daarna wordt tussen het KNRM-station en groene lichtopstand nr. 1 de startlijn opgetuigd en zijn deze havens gestemd.

Overige volgschepen moeten voor 11.00u de haven hebben verlaten. Houdt hierbij rekening met wachttijden voor bruggen en sluizen. Vanaf 11.00u is de havenmond en de Voorhaven volledig gestremd voor de startprocedure. Dit duurt tot ca. 12.30u. Buiten de haven is, op de Rede van Harlingen / in het Kimstergat, wachtruimte beschikbaar (zie kaartje). Houd de havenmond vrij, zodat de gestarte sloepen niet worden gehinderd!

Luister in de haven uit op VHF kanaal 11 en volg aanwijzingen van Havendienst en Politie te water en RWS vaartuigen op!!!

Regels voor de volgschepen op de route van Harlingen naar Terschelling

 Ieder volgschip is verplicht zich aan te melden via het deelnemende roeiteam bij de HT-Roeirace organisatie.

Het is niet toegestaan dat het volgschip zijn sloep die hij begeleid uit de wind en zeegang houd. Als dit wordt opgemerkt door de wedstrijdleiding of tijdswaarnemingsschepen volgt een sanctie of diskwalificatie van het betreffende deelnemend roeiteam. Tevens hinderen van andere deelnemende roeisloepen is ook niet toegestaan.

Volgschepen zijn verplicht de veerbootroute (dus hoofdvaarwater) te houden langs de Pollendam en in de Blauwe Slenk. De sloepen gebruiken wel de recreatieroute langs de Pollendam (gele kunststof drijfbakens N t/m C), de recreatieroute Blauwe Slenk (gele kunststof drijfbakens BS G t/m A).Verzoek aan de volgboten is de roeisloepen niet te hinderen bij het oversteken van het vaarwater van de C spar naar de lichtboei BS 26 !!!!! Bij de lichtboei BS 18 komen de sloepen weer in het hoofdvaarwater Blauwe Slenk om vervolgens bij de lichtboei BS 8 de recreatieroute Pannengat in te roeien (gele drijfbakens PG-J t/m PG C). Vanaf de gele spar PG-C zijn de roeisloepen vrij om hun eigen route te bepalen tot aan de inloop van het Schuitengat

De volgschepen houden het hoofdvaarwater en komen bij de lichtboei BS 2 de Vliestroom op. Volgschepen dienen zich strikt aan de regels te houden hoe ze moeten varen en gedragen, anders benadeel je het roeiteam waar je juist voor bent om te supporteren!!! Dat kan het roeiteam straftijd of in het ergste geval een jaar uitsluiting opleveren!

De volgschepen zijn VERPLICHT (veiligheid !!!) om mee te varen tot de westkant van de inloop van het Schuitengat, van de volgschepen wordt verwacht dat zij zich aan de groene kant van de Vliestroom begeven om de sloepen zo min mogelijk te hinderen. Wanneer de volgschepen van de wedstrijdleiding te horen krijgen (goed uitluisteren op VHF kanaal 77) dat zij niet mee hoeven te varen tot aan de inloop van het Schuitengat (bij hele goede weersomstandigheden) kruisen zij het wedstrijdveld op de Vliestroom, zodat zij via de Westmeep en de Slenk direct naar de haven van Terschelling varen. Zolang het volgschip verplicht is om mee te varen dan kan het volgschip pas omkeren zodra het roeiteam(s) (dat begeleid wordt) in de inloop van het Schuitengat is.

Volgschepen zijn in de Slenk verplicht op VHF kanaal 12 (havendienst

Terschelling) uit te luisteren, zodat zij op tijd de juiste informatie mee krijgen!

Nabij de lichtboei S 2-SG 1 komen de volgschepen en de sloepen weer in hetzelfde vaarwater Schuitengat naar de haven van Terschelling.

Regels voor- en in de haven van Terschelling voor roeisloepen en volgschepen

Als er volgschepen zijn die voor de eerst arriverende roeisloep voor de haven van Terschelling zijn, dan is het wenselijk (na toestemming van de havendienst VHF kanaal 12) dat zij direct de haven invaren en naar hun toegewezen ligplaats varen.

Indien er bij aankomst voor de haven van Terschelling nog geen toestemming wordt gegeven door de havendienst of P 48 en / of  RWS r.i.b.’s aan het volgschip om de haven in te varen, vaar dan de haven voorbij naar het Oosterom (oostkant haven is wachtgebied, zie kaartje). Hierdoor worden de arriverende sloepen zo min mogelijk gehinderd.

De rijksvaartuigen P 48 en de RWS r.i.b.’s liggen voor de havenmond van Terschelling en zij zullen er streng op toezien dat hun aanwijzingen en die van de havendienst Terschelling goed worden nageleefd. Als men niet luistert, kan dit een proceverbaal opleveren en / of uitsluiting van een jaar voor het roeiteam dat bij deze volgboot hoort (en tevens uitsluiting betreffende volgschip voor 2017).

Volgschepen die voorzien zijn van een witte HT nummervlag krijgen voorrang bij het naar binnenvaren. Dit is ook weer op aanwijzing van de havenmeester, anders ook wachten oost van de havenmond.

Volgschepen zonder een witte HT nummervlag moeten buiten de haven blijven (deze schepen komen als laatste de haven in op aanwijzing van de havenmeester) en wachten ook oost van de havenmond.

Ga niet onnodige vragen stellen op VHF kanaal 12 aan de havendienst of communiceren met andere schepen, dit VHF kanaal is al druk bezet en de havenmeester(s) zeer zeker!!!!

Sloepen die gefinisht zijn mogen niet meer terug roeien over de finishlijn (dus tegengestelde richting) om voor in de veerboothaven te komen. Dit mag pas als de laatste sloep gefinisht is.

Zolang blijven liggen in het dokje bij de rest van de gefinishte sloepen is dan de beste optie. Niet onnodig gaan roeien door de haven, hierdoor belemmer je de doorvaart en / of overige scheepvaart die bezig is af te meren.

De roeisloepen mogen in de haven van Terschelling NIET naast de volgschepen gaan liggen.

Roeisloepen die na het finishen niet in het dokje gaan liggen en wel eruit gekraand willen worden graag gelijk doorvaren naar achter in de haven en daar op een geschikte plaats afmeren. Vanaf 17:00 wordt er gekraand achter in de werkhaven met een kraan aan de wal. Per team moeten er tijdens het kranen minimaal twee personen aanwezig zijn van de desbetreffende sloep.

 

NIEUW DIT JAAR (2016): De Gemeentelijke Havendienst Terschelling heeft het HT-bestuur medegedeeld dat de zaterdag en zondag niet meer gratis zijn voor de volgschepen. Dit geld alleen voor de volgschepen en dus niet voor de roeisloepen.

De eigenaren van de volgschepen dienen zich bij de havenmeester te melden om  daar havengeld betalen. Volgschepen zijn vooraf bekend bij de havendienst.

Adres havenkantoor Terschelling: Willem Barentszkade 26b.

Openingstijden het gehele weekend van 09.00 uur tot 17.00 uur.

 De volgschepen moeten wachten voordat ze toestemming krijgen van de havenmeester Terschelling om de haven binnen te mogen varen en een ligplaats toegewezen krijgen of doorgestuurd worden naar de jachthaven achter in de haven!

HT 2016 Mededeling 14 (20162904)

De voorlopige boeienlijst 2016 staat op onze Facebooksite

HT 2016 Mededeling 13 (20160427)

De HT-krant 2016 is digitaal te bekijken via de menukeuze (keuzemenu links) HT-krant 2016

HT 2016 Mededeling 12 (20160427)

BELANGRIJK: Planning HT2016

         Woensdag 4 mei 2016

Donderdag 5 mei 2016

 Vrijdag 6 mei 2016

 Zaterdag 7 mei 2016

 Zondag 8 mei 2016

HT 2016 Mededeling 11 (20160422)

Na aankondiging verplicht een volgboot aan te melden is er wat onrust ontstaan.
Het blijkt dat dit voor een aantal roeiteams lastig te regelen is, zeker op korte termijn.

Daarom heeft de organisatie besloten voor deze roeiteams de
verplichting terug te draaien. Desalniettemin is het wel een aanbeveling om net
als andere jaren op zo'n 80 volgboten te komen. 

Dus voor degene die net als in
2015 een volgboot heeft houd dat in stand. 

Roeiteams die geen volgboot hebben, meld dat evengoed aan de organisatie! 

De organisatie gaat zich beraden hoe we daar in 2017 mee om gaan.

HT 2016 Mededeling 10(20160422)

Belangrijk nieuws:

 

Het bestuur van de HT-Roeirace heeft geconstateerd dat er heel veel roeiteams hun volgboot nog niet hebben aangemeld, zorg dat je dat op tijd aanmeld, zo niet dan kan dat nog bij de inschrijving op donderdag 5 mei in de terminal van Rederij Doeksen.

Het heeft de voorkeur van de organisatie dit zo snel mogelijk door te geven. Iedere sloep is verplicht een volgboot op te geven met contactpersoon en mobiel telefoonnummer. Het kan zijn dat meerdere sloepen bij dezelfde volgboot horen, dat mag, maar mag de veiligheid niet in gevaar brengen.

Indien de organisatie dit niet heeft ontvangen wordt er ook niet gestart op 6 mei! 

Het bestuur van de HT-Roeirace is verantwoordelijk voor jullie veiligheid, net zoals ieder roeiteam ook verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid! 

HT 2016 Mededeling 09(20160421)

De Startlijst HT 2016 staat op onze Facebookpagina.

HT 2016 mededeling 08(20160420)

Voor het afhalen van de startborden worden de Terschellinger teams op woensdag 4 mei om 1500 uur in de Zeevaarschool verwacht.

Voor niet eilander teams die op Terschelling hun startbord willen ophalen om 1500 uur : Graag een mail naar info@htroeien.nl

HT 2016 mededeling 07(20160412)

LET OP:

Willen alle roeiteams het juiste aantal roeiers opgeven!!

Er missen nog  ongeveer 400 roeiers in ons bestand, dit betekent dat we ook geen medailles aan de jubilarissen kunnen uitreiken.

Geen aanmelding is dus geen medaille!!

LET OP:

Er missen nog ongeveer 20 volgschepen die de vorige jaren wel waren aangemeld.

Niet aanmelden betekent geen ligplaats in de haven van Terschelling!!

HT 2016 mededeling 06(20160329)

Hallo Roeiteams,

De Gemeentelijke Havendienst Terschelling heeft het HT-bestuur medegedeeld dat de zaterdag en zondag niet meer gratis zijn voor de volgschepen.

Dit geld alleen voor de volgschepen en dus niet voor de roeisloepen.

De eigenaren van de volgschepen dienen zich bij de havenmeester te melden.

Volgschepen zijn vooraf bekend bij de havendienst.

Havenkantoor Terschelling:

Willem Barentszkade 26b

Openingstijden het gehele weekend van 09.00 uur tot 17.00 uur

Dit ter info

Vriendelijke groet HT bestuur

HT2016 – mededeling 05 (20160324-01)

Hoi roeiteam,

Tot nu toe hebben ruim 80 uitgenodigde teams zich ingeschreven en betaald om deel te nemen aan de HT2016. Van een aantal uitgenodigde teams hebben we nog geen inschrijving ontvangen.

Op 1 april 2016 verdelen we de vrijgekomen startnummers onder de roeiteams die op de wachtlijst staan en verliest uw team ook het recht op een uitnodiging voor de volgende HT. Zorg dus dat uw inschrijving en betaling voor 1 april 2016 bij ons binnen is!

HT2016 – mededeling 04 (20160319-01)

T-Shirts en Hoody’s HT-Roeirace te koop

Kijk voor voorbeelden op onze facebook-pagina

Fantastische kwaliteits t-shirt, geen promotioneel shirt.

Stretch materiaal : 95% katoen 5% elasthan200 gr/m²

Heel mooi model en langere lengte voor meer comfort

Dames shirts leverbaar in de maten S t/m XXL

Kleur: Dark Navy met wit HT logo

Prijs € 20,-

Heren shirts leverbaar in de maten

S t/m 3XL

Kleur: Dark Navy met wit HT logo

Prijs € 20,-

Hoody

Heerlijk warme en zachte kwaliteits hoody

Een speciale gemêleerde kleur grijs. (lichter dan de foto laat zien) met oranje HT logo

Dubbellaagse capuchon met contrastkleur zwart binnenzijde en aantrekkoord

Buidelzak met smalle opening voor bedrading van oortjes

Ribgebreide manchetten en onderboord

Verborgen lus voor oortjes.

Een sweater waar je nog heel lang en veel plezier van zult hebben.

Leverbaar in de maten XS t/m XXL

Prijs € 30,-

Bestellen via e-mail: info@htroeien.nl 

Onder vermelding van:

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Sloepnaam:

Dames of Heren model:

Maat:

Aantal:

De uiterste besteldatum is: 16 april.

Het verschuldigde bedrag moet dan ook voldaan zijn.

Betaalinstructies volgen per e-mail.

De shirts en hoody’s kunnen worden opgehaald tijdens de inschrijving in de terminal van Rederij Doeksen van 13.00 tot 16.30 uur.

De shirts en hoody’s kunnen niet worden geretourneerd en kunnen ook niet worden geruild.

HT2016 – mededeling 03 (20160315-01)

Maandag 14 maart 2016 zijn de uitnodigingen voor deelname aan de HT2016 naar de teams verstuurd. In de brief staat ook de inlogcode om via htroeien.nl uw inschrijving en betaling te doen. Bij de inschrijving kunt u ook het aantal roeiersmaaltijden dat u wilt gebruiken bestellen. Daarnaast kunt u via het inschrijfformulier ook HT2016 tshirts, hoodies en shirts van de Terschellinger Roeiverenigingen bestellen.

HT2016 – mededeling 02 (20160312-01)

Correctie mbt het bungee roeien.

willen jullie mailen naar: andre@vandenbrinkkoeltechniek.nl

onder vermelding van :naam team/dames of heren/contactpersoon inclusief 06 nummer

HT2016 – mededeling 01 (20160306-01)

- De inschrijving voor deelname aan de HT-Sloepenrace start rond half maart tot eind maart (inschrijvingsduur is 14 dagen).

Net als ieder jaar krijgen de sloepen die deelnemen een uitnodigingsbrief met een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd.

DENK ER OM DAT JE ADRES KLOPT ANDERS DIT MET JE INLOGGEGEVENS VAN 2015 WIJZIGEN OP WWW.HTROEIEN.NL OF DOORGEVEN OP info@htroeien.nl

- De Bungeeroeiwedstrijd op zaterdag 7 mei van 14:00 tot 17:00 gaat ook weer door dit jaar in de haven van Terschelling.

Maximaal aantal sloepen dat kan deelnemen is 30 waarvan er naar gestreefd wordt 12 dames roeiteams en 18 heren roeiteams. VOL=VOL

Roeiteams kunnen zich inschrijven via: info@vandenbrinkkoeltechniek.nl

- De organisatie van de HT-Roeirace heeft de merchandising in gang gezet, binnenkort komen we met afbeeldingen van onze drie producten op de HT-Roeirace site.

Het gaat om een hoodie (sweater met capuchon) voor zowel dames als heren en een kwalitatief goed t’shirt (met stretchstof) in zowel een dames als een heren model.

Op deze artikelen staat het prachtige logo van de HT-Roeirace en het jaartal.

De mogelijkheid om deze te kopen gaat via de inschrijving voor de deelnemende roeiteams (bestellen is ook direct betalen) en kunnen worden opgehaald in de Rederij Doeksen terminal in Harlingen op donderdag 5 mei tussen 13:30 en 17:00 waar ook de inschrijving afgehandeld wordt.

Niet deelnemers kunnen ook deze merchandising bestellen via info@htroeien.nl en moeten dan ook vooraf betalen. Afhalen van deze artikelen gaat ook op dezelfde manier als de deelnemers.

- De Terschellinger Roeivereniging heeft ook merchandising in de vorm van een t’shirt met lange mouwen met het logo van de vereniging er op.

Deze afbeeldingen komen ook binnenkort op de HT-Roeirace site.

De t’shirts kunnen alleen besteld worden door de deelnemende roeiteams tijdens de inschrijving.

- Vergeet niet jezelf op te geven als je een jubilaris bent, dus voor de 10de , 15de, 20ste, 25ste en 30ste of meer hebt meegedaan aan de HT-Roeirace, dit kan op de site zogauw de inschrijving HT2016 geopend is en je team de nieuwe inloggegevens heeft ontvangen!

 EERDER NIEUWS

Binnenkort hier meer nieuws over de HT2016!

Beste roeiteams, weten jullie dat je nu nog met je oude inloggegevens van HT2015 zelf je adresgegevens kunt wijzigen? zo krijg je je eventuele uitnodiging op het juiste adres en kan je op tijd inschrijven!

CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype